Έχετε Απορία Σχετικά Με Τις Υπηρεσίες Που Παρέχουμε.

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΩΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ)

Δικαιολογητικά που έχετε την ανάγκη συνδρομής μηχανικού:

 • Τρία (3) σχεδιαγράμματα (προτότυπα), βεβαιωμένα από μηχανικό, κάτοψης του χώρου εγκατάστασης του αυτόματου πωλητή. Κλίμακα 1:50. Αν πρόκειται για εταιρεία να προσκομίζεται επιπλέον το καταστατικό της εταιρείας σε Φ.Ε.Κ. για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή θεωρημένο από το πρωτοδικείο για Ο.Ε. ή Ε.Ε. (υφίσταται δυνατότητα αυταπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία).

Υπόλοιπα δικαιολογητικά γενικού περιεχομένου:

 • Αίτηση όταν η άδεια εκδίδεται στο όνομα φυσικού προσώπου ή εκπροσώπου εταιρείας. Αιτήσεις υποβάλλονται και από τα τρίτα άτομα νομίμως εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό.
 • Άδεια λειτουργίας καταστήματος ή άδεια σκοπιμότητος, αναλόγως του χώρου εγκατάστασης του αυτόματου πωλητή (επικυρωμένο αντίγραφο).
 • Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Κ. , (C.E.) από πιστοποιημένη εταιρεία.
 • Βεβαίωση πιστοποίησης του αρμόδιου φορέα της χώρας προέλευσης για το συγκεκριμένο μηχάνημα ή της εταιρείας κατασκευής του εν λόγω μηχανήματος.
 • Βεβαίωση των κατασκευαστών για την πιστότητα των μηχανών ως προς τις βασικές απαιτήσεις για την προσφορά τροφίμων.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στην παρ.4 του αρθ.3 του Ν/2690/1999 (ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων) ή άδεια διαμονής για αναξάρτηση οικονομική δραστηριότητα αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος ξένου κράτους μη μέλους της Ε.Ε. ή ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση διαβατηρίου για επαναπατρισμό για τους ομογενείς ή άδεια διαμονής για τους υπηκόους ξένου κράτους μέλους της Ε.Ε.
 • Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Σύμφωνη γνώμη του φορέα ή υπεύθυνου του χώρου όπου τοποθετείται το μηχάνημα.
 • Βεβαίωση περί μη ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Διαδικασία:

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε.Κ. & Ν. Τομέας Αθηνών, Τμήμα υγειονομικού Ελέγχου προκειμένου να ελεγχθεί αν το μηχάνημα ανταποκρίνεται σε όλες τις βασικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Αρχές Μας

 • Παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη, εντός των ορίων επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής

 • Ανταποκρινόμαστε γρήγορα, ευέλικτα και αξιόπιστα σε κάθε ζήτημα καθώς εμείς γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε την επιλογή να σπαταλήσουμε άσκοπα τον χρόνο σας

 • Προσεγγίζουμε τα προβλήματα με επιστημονικό και ορθολογικό τρόπο και προτείνουμε τη βέλτιστη λύση

 • Προκειμένου να μπορούμε να σας παρέχουμε τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες, επενδύουμε συνεχώς τόσο στη συνεχή τεχνική και επιστημονική μας επικαιροποίηση, όσο και σε εξοπλισμό

 • Αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας με επαγγελματισμό, σεβασμό και αίσθημα ευθύνης

Χρειάζεστε Βοήθεια - Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν απαντάμε σε μερικά λεπτά, ίσως ούτε την ίδια ημέρα. Ωστόσο να είστε βέβαιοι ότι η απάντησή μας θα είναι αποτέλεσμα έρευνας, μελέτης και ανάλυσης.