Έχετε Απορία Σχετικά Με Τις Υπηρεσίες Που Παρέχουμε.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βιοτεχνία-Βιομηχανία

 • Δικαιολογητικά άδειας εγκατάστασης.
 • Έκδοση οικοδομικής άδειας σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτιρίου ή τροποποίησης των όρων του ήδη υπάρχοντος.
 • Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια πολεοδομία- βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη χρήση επιτρέπεται στον συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο ή περιοχή.
 • Έγκριση περιβαλλοντικών όρων – μελέτη από Ιδιώτη Μηχανικό Μελετητή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και έγκριση από την Νομαρχία, Περιφέρεια ή ΥΠΕΧΩΔΕ αναλόγως την κατηγορία.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο να απεικονίζεται και η επιχείρηση.
 • Σχέδια – μελέτη του χώρου κατόψεις, τομές στις οποίες να απεικονίζεται ο εξοπλισμός, η εγκατεστημένη ισχύς και το κόστος.
 • Υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού για τη στατική επάρκεια του κτιρίου, και την εγκατάσταση του εξοπλισμού.
 • Ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο από τον φορέα της επιχείρησης.
 • Αμοιβές – φορολογικά.
 • Άλλα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά άδειας λειτουργίας

 • Σχέδια – τεχνική περιγραφή για τη Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Υγείας ή Αγροτικής Ανάπτυξης.
 • Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από της Πυροσβεστική υπηρεσία και εγκεκριμένη μελέτη σύμφωνα με την Φ. 15/οικ.1589/104/2006 (εφόσον η εγκατάσταση δεν εξαιρείται).
 • Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
 • Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού και του Ιδιοκτήτη ότι τηρούνται οι όροι της άδειας εγκατάστασης.
 • Άλλα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Εργοστάσια-Εργαστήρια

Δικαιολογητικά άδειας εγκατάστασης

 • Ερωτηματολόγιο το οποίο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής.
 • Έγκριση περιβαλλοντικών όρων με συνημμένη την εγκεκριμένη μελέτη.
 • Βεβαίωση χρήση γης από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες.
 • Τεχνικό υπόμνημα στην περίπτωση χορήγησης άδειας εγκατάστασης επαγγελματικού εργαστηρίου.
 • Αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές) στην περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας.
 • Μελέτη επικινδυνότητας, στην περίπτωση που η δραστηριότητα υπάγεται στην κατηγορία SEVEZO,σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν. 5697/2000 (ΦΕΚ 405΄Β) κοινή υπουργική απόφαση.
 • Γνώμη υπηρεσιών ή φορέων για την περίπτωση 20.ζ του ερωτηματολογίου, εφ’ όσον απαιτείται.
 • Υπεύθυνη δήλωση πολιτικού μηχανικού στην περίπτωση υφιστάμενων κτιρίων.

Δικαιολογητικά άδειας λειτουργίας

 • Υπεύθυνη δήλωση φορέα ή νόμιμου εκπροσώπου του και των κατά περίπτωση, αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικών, ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με τη χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης,
  και ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες.
 • Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του φορέα στην οποία να αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιάς ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά το νόμο.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του/των αρμοδίου/ων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τεχνικού/ών, ο οποίος έχει αναλάβει την κατά νόμο επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης του μηχανολογικού
  εξοπλισμού της εγκαθιστάμενης δραστηριότητας

Ειδικά δικαιολογητικά (εφόσον απαιτούνται, κατά περίπτωση)

 • Πιστοποιητικό πυροπροστασίας.
 • Άδεια διάθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων.
 • Άδεια οικοδομής, εφόσον προβλέπεται στην άδεια εγκατάστασης, θεωρημένη για το πέρας των εργασιών.
 • Πιστοποιητικά υδραυλικής δοκιμασίας και παραλαβής ατμολέβητα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 • Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση.
 • Βεβαίωση κατασκευής κυκλοφοριακής σύνδεσης, στην περίπτωση κατά την οποία το γήπεδο της εγκατάστασης έχει πρόσοψη σε Εθνική οδό.
 • Βεβαίωση καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία Υγείας για την εφαρμογή του Άρθρου 52 της Υγειονομικής Διάταξης 8577/1983, του Π.Δ. 369/1992 και της Υγειονομικής Διάταξης
  Α5α/5333/1987 (ΦΕΚ 721 Β΄), όπως εκάστοτε ισχύουν.
 • Για πολυώροφα κτίρια, κανονισμός συνιδιοκτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 4 του Ν.3741/1929 (ΦΕΚ 4 Α΄), «Περί της ιδιοκτησίας κατ΄ ορόφους».

Για ειδικές περιπτώσεις χωροθέτησης

 • Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

Οι Αρχές Μας

 • Παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη, εντός των ορίων επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής

 • Ανταποκρινόμαστε γρήγορα, ευέλικτα και αξιόπιστα σε κάθε ζήτημα καθώς εμείς γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε την επιλογή να σπαταλήσουμε άσκοπα τον χρόνο σας

 • Προσεγγίζουμε τα προβλήματα με επιστημονικό και ορθολογικό τρόπο και προτείνουμε τη βέλτιστη λύση

 • Προκειμένου να μπορούμε να σας παρέχουμε τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες, επενδύουμε συνεχώς τόσο στη συνεχή τεχνική και επιστημονική μας επικαιροποίηση, όσο και σε εξοπλισμό

 • Αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας με επαγγελματισμό, σεβασμό και αίσθημα ευθύνης

Χρειάζεστε Βοήθεια - Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν απαντάμε σε μερικά λεπτά, ίσως ούτε την ίδια ημέρα. Ωστόσο να είστε βέβαιοι ότι η απάντησή μας θα είναι αποτέλεσμα έρευνας, μελέτης και ανάλυσης.