Έχετε Απορία Σχετικά Με Τις Υπηρεσίες Που Παρέχουμε.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Οι εργασίες Μικρής Κλίμακας, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του Ν.4495/17 (ΦΕΚ 167Α) όπως ισχύει, καθορίζονται οι εξής:

α. Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή μετά από έγγραφο της αρμόδιας αρχιαολογικής υπηρεσίας.

β. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για κάλυψη στεγαστικών αναγκών μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού ή αυτοστέγαση παλινοστούντων όπως εκάστοτε προβλέπεται.

γ. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για την στέγασή τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 24/31.5.1985 (Δ’ 270), εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων και εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.

δ. Κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων νεκροταφείων, που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα συμπαγούς τύπου, εάν απαιτείται και με την προϋπόθεση ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μ. από την οριστική στάθμη του εδάφους.

ε. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών της παρ. 74 αρ. 2 ν.4067/12 που συνοδεύονται με πιστοποιητικό στατικής επάρκειας.

στ. Η κατασκευή ανελκυστήρα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του ν.4067/12 που απαιτείται για την μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ – ΕΝ 81-70, ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.

ζ. Κοπή δέντρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. καθώς και σε οικισμούς προ του 1923 και οικισμούς οριοθετημένους με το από 24.5.1985 Π.Δ. με την επιφύλαξη της δασικής νομοθεσίας.

η. Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.

θ. Τοποθέτηση ικριωμάτων. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου ασφαλείας και υγείας κτιρίου, με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή με τα οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α’ 305) και δήλωση ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου.

ι. Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.

ια. Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροόων.

ιβ. Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων.

ιγ. Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων με χρήση ικριωμάτων.

ιδ. Κατασκευή πέργκολας άνω των 50τ.μ. σε ισόγειους ακάλυπτους χώρους, προκήπια, σε βεράντες ισογείων ή ανεξαρτήτως επιφάνειας σε δώματα, υπαίθριους χώρους και ανοιχτούς εξώστες.

ιε. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50τ.μ. που εξυπηρετούνται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και με την προϋπόθεση ότι το ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους και εφόσον δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ένα (1,50) μέτρο για την τοποθέτησή της τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικών ακαλύπτου χώρου. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εκγαταστάσεων.

ιστ. Αγωγοί αερισμού και λοιπές εγκαταστάσεις (ν.4067/12 αρ.19 παρ. 2β,2δ,2στ,3)

ιζ. Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, εφόσον δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.

ιη . Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών.

ιθ. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις.

κ. Συντήρηση, επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.

κα. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός (1,00) μέτρου ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισμούς που στερούνται σχέδιο πόλης.

κβ. Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή σε οικόπεδα μη ρυμοτομούμενα σε εντός σχεδίου περιοχές.

κγ. Η κατασκευή μίας και μόνο λιθόκτιστης αποθήκης ανά καλλιεργούμενο αγρόκτημα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Π.Δ. 24/31.5.1985 ΦΕΚ 270Δ, με επιφάνεια μέχρι δέκα πέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος με την στέγη έως τρία (3) μέτρα, εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή του και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή, μια φορά για κάθε γήπεδο και μετά από έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης Γεωργίας.

κδ. Κατασκευή εστιών, φούρνων, τζακιών για την εξυπηρέτηση επαγγελματικής χρήσης, όταν αυτά δεν επηρεάζουν την στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού.

κε. Κατασκευή εστιών, φούρνων, τζακιών σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες με χρήση κατοικίας, όταν αυτά δεν επηρεάζουν την στατική επάρκεια του φέροντος οργανισμού.

κστ. Ανακατασκευή στέγης, με υποβολή δήλωσης στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού.

κζ. Λειτουργική συνένωση χώρων σύμφωνα με την παρ. 5 αρ. 23 του ν.4067/12.

κη. Προσθήκη επιφάνειας εμβαδού έως 5 τ.μ. αποκλειστικά για λόγους υγιεινής και χρήσης, σε κτίρια προϋφιστάμενα της 31ης Ιανουαρίου 1983, σε στάσιμους οικισμούς και σε οικισμούς προ του 1923 και κάτω των 2000 κατοίκων, χωρίς να απαιτούνται στοιχεία νομιμότητας του κτιρίου.

κθ. Εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερμομόνωσης ή θερμομόνωση στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”.

λ. Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης.

λα. Στέγαστρα και προστεγάσματα των παραγράφων 72 και 79 αρ. 2 του ν.4067/12.

λβ. Επεμβάσεις στις όψεις κτιρίων για την τροποποίηση ή διάνοιξη ανοιγμάτων, εφόσον δεν θίγεται ο φέρων οργανισμός και οι επεμβάσεις δεν αντίκεινται σε ειδικότερες διατάξεις.

λγ. Νομιμοποίηση εργασιών που απαιτούν Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.

λδ. Εκτέλεση εργασιών που απαιτούν Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας από ειδικότερες διατάξεις.

Οι Αρχές Μας

  • Παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη, εντός των ορίων επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής

  • Ανταποκρινόμαστε γρήγορα, ευέλικτα και αξιόπιστα σε κάθε ζήτημα καθώς εμείς γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε την επιλογή να σπαταλήσουμε άσκοπα τον χρόνο σας

  • Προσεγγίζουμε τα προβλήματα με επιστημονικό και ορθολογικό τρόπο και προτείνουμε τη βέλτιστη λύση

  • Προκειμένου να μπορούμε να σας παρέχουμε τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες, επενδύουμε συνεχώς τόσο στη συνεχή τεχνική και επιστημονική μας επικαιροποίηση, όσο και σε εξοπλισμό

  • Αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας με επαγγελματισμό, σεβασμό και αίσθημα ευθύνης

Χρειάζεστε Βοήθεια - Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν απαντάμε σε μερικά λεπτά, ίσως ούτε την ίδια ημέρα. Ωστόσο να είστε βέβαιοι ότι η απάντησή μας θα είναι αποτέλεσμα έρευνας, μελέτης και ανάλυσης.