Έχετε Απορία Σχετικά Με Τις Υπηρεσίες Που Παρέχουμε.

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης εκδίδονται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή Βασίλειο Κώτσο με Α.Μ. Επιθεωρητή: 17729

Η Promec αναλαμβάνει να εκδώσει Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) για κάθε είδος κτήριο (μονοκατοικία, διαμέρισμα, πολυκατοικία, κατάστημα, επαγγελματικό κτήριο, κτήριο γραφείων, ξενοδοχείο κ.λ.π) διενεργώντας ενεργειακή επιθεώρηση σύμφωνα με όλες τις διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος .

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ισχύει για 10 χρόνια και είναι πλέον υποχρεωτικό σε περίπτωση ενοικίασης ή μεταβίβασης (πώληση, δωρεά, γονική παροχή κ.λ.π) για όλα τα υφιστάμενα αλλά και νέα κτήρια ή τμήματα κτηρίων με χρήση κατοικίας ή καταστήματος ή οιανδήποτε επαγγελματικού χώρου (εκτός των κτηρίων με χρήση βιομηχανίας, βιοτεχνίας, αποθήκης, συνεργείου κ.λ.π.)

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

Η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης απαιτείται για όλα τα κτίρια βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής:

Νέα και ριζικά ανακαινιζόμενα:

– Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.

Υφιστάμενα:

– Από 09.01.2011: για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου και πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (πχ διαμέρισμα),
καθώς και ενοικίαση αλλά μόνο στην περίπτωση ενιαίου κτιρίου.
– Από 09.1.2012: για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία (πχ διαμέρισμα) και για επαγγελματική στέγη.
– Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον».

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης απαιτείται η συγκέντρωση των παρακάτω απαραίτητων στοιχείων (σε αντίγραφα) από τον ενδιαφερόμενο, έπειτα από συνεννόηση μαζί μας:

 1. Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας.
 2. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί.
 3. Τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαιο).
 4. Τοπογραφικό (στην περίπτωση μη ύπαρξης τοπογραφικού Διάγραμμα Κάλυψης).
 5. Έγγραφα τακτοποίησης εφόσον έχει τακτοποιηθεί κάποια αυθαιρεσία
 6. Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτήρια μετά το ’80, εάν υπάρχει).
 7. Πίνακας Κατανομής Δαπανών (για καινούργια κτίρια).
 8. Ένας λογαριασμός ΔΕΗ.
 9. Αριθμός Κτηματολογίου.
 10. Φύλλο συντήρησης λέβητα (εάν υπάρχει).
 11. Στοιχεία ιδιοκτήτη (επώνυμο, όνομα, ιδιότητα, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, fax, email).

Διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης και έκδοσης ΠΕΑ

Ενεργειακή επιθεώρηση ονομάζεται η εκτίμηση της πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας, των παραγόντων που τις επηρεάζουν, καθώς και των δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας.

Η διαδικασία για την διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης καθώς και έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης συνοπτικά έχει ώς εξής:

 1. Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο, έπειτα από συνεννόηση.
 2. Αυτοψία στο υπό επιθεώρηση κτήριο από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή – Φωτογράφηση.
 3. Επεξεργασία – αξιολόγηση των δεδομένων με τη χρήση εγκεκριμένου – πιστοποιημένου λογισμικού.
 4. Ηλεκτρονική υποβολή της εκπονηθείσας ενεργειακής μελέτης στο Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έκδοση μέσω του συστήματος του Π.Ε.Α .
 5. Έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

Κόστος πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

Το κόστος ενός Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης αντιστοιχεί στην Νόμιμη Αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή – Μηχανικού που ορίστηκε με το ΠΔ 100 (ΦΕΚ 177Α/2010) αλλά αργότερα δόθηκε από τον νόμο η δυνατότητα έκπτωσης οπότε το κόστος  διαμορφώνεται βάσει των υπηρεσιών που θα παρέχει το γραφείο μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας κάνουμε μια οικονομικότερη πρόταση.

Το σύστημα αμοιβών Μηχανικών του Τεχνικού Επιμελητηρίου ορίστηκε, ώς εξής:

 • Για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών (πολυκατοικίες), με χρήση κατοικίας όταν η ενεργειακή επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αμοιβή για ενεργειακή επιθεώρηση καθορίζεται σε 1,0 ευρώ ανά τ.μ. (ελάχιστη 200 ευρώ).
 • Για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών (πολυκατοικίες), όταν η ενεργειακή επιθεώρηση αφορά σε τμήμα του κτιρίου με χρήση κατοικίας (διαμέρισμα πολυκατοικίας) η αμοιβή για ενεργειακή επιθεώρηση καθορίζεται σε 2,0 ευρώ ανά τ.μ. (ελάχιστη 150 ευρώ).
 • Για μονοκατοικία η αμοιβή για ενεργειακή επιθεώρηση καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ. (ελάχιστη 200 ευρώ).
 • Για επαγγελματικά κτίρια πάσης φύσεως (εκτός κατοικίας) και για επιφάνεια έως 1000 τ.μ η αμοιβή για ενεργειακή επιθεώρηση καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. (ελάχιστη 300 ευρώ) και για κτίρια πάνω από τα 1000 τ.μ 2,5 ευρώ ανά τ.μ. για τα πρώτα 1000 τ.μ. και 1,5 ευρώ ανά τ.μ για τα παραπάνω από αυτά.

Στις παραπάνω αναφερόμενες αμοιβές περιλαμβάνεται το συνολικό κόστος για όλες τις διαδικασίες έκδοσης του Π.Ε.Α (αυτοψία, σύνταξη ενεργειακής μελέτης και υποβολή αυτής στο αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ηλεκτρονική έκδοση του Π.Ε.Α από το παραπάνω σύστημα ).

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής βάσει του νόμου δεν είναι υποχρεωμένος να συντάξει κανένα σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό σχέδιο που απαιτείται για την διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης. Αυτά θα πρέπει να του κοινοποιηθούν από τον ιδιοκτήτη και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν θα πρέπει να γίνει συνεννόηση με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή είτε να γίνουν από αυτόν με μια επιπλέον αμοιβή ή από άλλο αρμόδιο για την σύνταξη αυτών Μηχανικό .

Ο εκάστοτε ιδιοκτήτης θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός καθώς δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις εξαπάτησης με την έκδοση πλαστών πιστοποιητικών έναντι πολύ χαμηλής αμοιβής και χωρίς φυσικά να τηρηθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται σύμφωνα με τον νόμο. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διενεργεί σε τακτά διαστήματα δειγματοληπτικούς ελέγχους και σε περίπτωση διαπίστωσης υποβολής πλαστών η λανθασμένων στοιχείων επιβάλει τις δέουσες νομικές και οικονομικές κυρώσεις και παράλληλα ακυρώνει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης το οποίο θα πρέπει να εκδοθεί εκ νέου και φυσικά να ξαναπληρωθεί από τον εκάστοτε ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Το ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για νέες συμβάσεις μίσθωσης και  όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων.

Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για τις εξής περιπτώσεις:

– για κτίρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.

To ΠΕΑ ισχύει για 10 χρόνια, εκτός αν γίνουν εργασίες ριζικής ανακαίνισης νωρίτερα.

Στην περίπτωση παράλειψης έκδοσης ΠΕΑ σε ακίνητο που θα υποχρεούται σε έκδοση ΠΕΑ (π.χ. κατοικία άνω των 50μ²) επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000€ έως 10.000€.

Οι Αρχές Μας

 • Παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη, εντός των ορίων επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής

 • Ανταποκρινόμαστε γρήγορα, ευέλικτα και αξιόπιστα σε κάθε ζήτημα καθώς εμείς γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε την επιλογή να σπαταλήσουμε άσκοπα τον χρόνο σας

 • Προσεγγίζουμε τα προβλήματα με επιστημονικό και ορθολογικό τρόπο και προτείνουμε τη βέλτιστη λύση

 • Προκειμένου να μπορούμε να σας παρέχουμε τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες, επενδύουμε συνεχώς τόσο στη συνεχή τεχνική και επιστημονική μας επικαιροποίηση, όσο και σε εξοπλισμό

 • Αντιμετωπίζουμε τους πελάτες μας με επαγγελματισμό, σεβασμό και αίσθημα ευθύνης

Χρειάζεστε Βοήθεια - Επικοινωνήστε μαζί μας

Δεν απαντάμε σε μερικά λεπτά, ίσως ούτε την ίδια ημέρα. Ωστόσο να είστε βέβαιοι ότι η απάντησή μας θα είναι αποτέλεσμα έρευνας, μελέτης και ανάλυσης.